I. QUẢN LÝ
 1. Cô Nguyễn Thị Yến              – Hiệu Trưởng           – Bí thư chi bộ
 2. Thầy Lê Quốc Toàn              – Phó Hiệu Trưởng    – Phó bí thư chi bộ
 3. Cô Phùng Thị Hồng Ngân    – Phó Hiệu Trưởng
II. CÁC TỔ KHỐI
 1. Cô Nguyễn Kim Thúy             – Tổ trưởng khối 1
 2. Cô Phạm Thị Hồng                 – Tổ trưởng khối 2
 3. Cô Phạm Thị Nguyệt              – Tổ trưởng khối 3
 4. Cô Nguyễn Thị Tuấn               – Tổ trưởng khối 4
 5. Cô Vũ Thị Duyên                    – Tổ trưởng khối 5
 6. Cô Nguyễn Thị Thanh Xuân   – Tổ trưởng Bộ môn Tiếng Anh
 7. Thầy Nông Văn Tuân             – Tổ trưởng Bộ môn TD, HN, MT, TH
 8. Cô Bồ Thị Thanh Hà              – Tổ trưởng Văn phòng.